Iran MSRT   بازدید از دانشگاه پیام نور واحد بردسکن و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن :
 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در تاریخ  98/02/14 به سرپرستی آقای دکترمرتضی تشکری قوژدی از دانشگاه پیام نور واحد بردسکن و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.