یکصد-و-نهمین-جلسه-هیأت-نظارت،-ارزیابی-و-تضمین-کیفیت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری-خراسان-رضوی پنجاه و سومین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور:

 

پنجاه و سومین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور روز یک شنبه مورخ 1398/03/12ساعت 9 الي 11 در محل دبيرخانه هیأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع در سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد تشكيل شد. لازم به ذكر است كه ابلاغيه‌هاي اين گزارش‌ها پس از تصويب هيأت نظارت و ارزيابي استان به دانشگاه‌ها و مؤسسات مذكور ارسال خواهد شد.

در این جلسه موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

  •     دانشگاه پیام نور واحد تربت جام
  •     دانشگاه پیام نور مرکز فریمان
  •     دانشگاه پیام نور مرکز کاشمر
  •     دانشگاه پیام نور واحد رشتخوار
  •     دانشگاه پیام نور واحد خواف
  •     دانشگاه پیام نور واحد تایباد
  •     دانشگاه پیام نور واحد باخرز
  •     دانشگاه پیام نور واحد بجستان
  •     دانشگاه پیام نور مرکز گناباد
  •     دانشگاه پیام نور واحد بردسکن