انتصاب جناب آقای دکتر محمد صادق واحدی فرد به عنوان عضو حقیقی در چهارمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان خراسان رضوی:  
 photo 2019-06-07 21-53-32