انجام امور مربوط به جایابی از طریق سامانه آموزش عالی
امور مربوط به جایابی اعم از اعلام عدم نیاز و درخواست جایابی مجدد، اعلام نیاز، انتقال تعهدات بورسیه‌ها از طریق سامانه آموزش عالی(H.E.S) انجام شود
photo 2019-07-28 23-59-06 2