Iran MSRT بازدید از مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری‌های استان خراسان رضوی :

 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در تاریخ  98/07/8به سرپرستی آقای دکتر هادی جباری نوقابی از مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری‌های استان خراسان رضوی بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.