Iran MSRT بازدید از مرکز علمی کاربردی اداره کل بهزیستی و تامین اجتماعی استان خراسان رضوی :
 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در تاریخ  98/07/13به سرپرستی آقای دکتر بهروز مهرام از مرکز علمی کاربردی اداره کل بهزیستی و تامین اجتماعی استان خراسان رضوی بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.