Iran MSRT بازدید از مرکز علمی- کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد :
 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در تاریخ  98/07/14به سرپرستی آقای دکترهادی جباری نوقابی از مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.