Iran MSRT بازدید از مرکز علمی-کاربردی جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی:
 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در تاریخ  98/07/15به سرپرستی آقای دکتر احسان صابریان از مرکز علمی-کاربردی جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.