اطلاعات دانشگاه علوم قرآنی
ردیفنام مرکزشهرآدرستلفنآدرس سایت/ ایمیل
1 علوم قرآنی مشهد مشهد سناباد نبش سناباد 33 38449600-700  http://mashhad.quran.ac.ir/
2 علوم قرآنی سبزوار سبزوار خیابان ابوریحان- نبش ابوریحان3 44221960-2  http://sabzevar.quran.ac.ir/