کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است
 
 

دولتی

quadratoکاربرگ "الف"  دانشگاه های دولتی (طراحی شده به صورت پرتال تحت وب توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadratoکاربرگ "ب" بازدید از دانشگاه های دولتی (بازنگری شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadrato کاربرگ "ج" بازدید از دانشگاه های دولتی (بازنگری شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadrato فرم "بازدید از ادارات تغذیه دانشگاه ها" ویژه دانشگاه های دولتی (طراحی شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadratoکاربرگ "بازدید از خوابگاه ها" ویژه دانشگاه های دولتی (طراحی شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadratoکاربرگ "ب" بازدید از پژوهشکده های دولتی (طراحی شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی استان خراسان رضوی)

quadratoکاربرگ "ج" بازدید از پژوهشکده های دولتی (طراحی شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی استان خراسان رضوی)

quadrato فرم "بازدید از مراکز مشاوره دانشجویی" ویژه دانشگاه های دولتی (طراحی شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadrato کاربرگ نظارت و ارزيابي فرهنگي مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي


 

 

آخرین بروز رسانی مطلب در چهارشنبه ، 20 شهریور 1392 ، 12:32