ردیف

عکس

نام نشریه

لینک

1

wwwwww 

فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی

http://jresearch.sanjesh.org/

2

yekta banner right fa 

مجله آموزش عالی ایران

http://ihej.ir/

3

aaaa 

فصلنامه پژوهشی و برنامه ریزی در آموزش عالی

https://journal.irphe.ir/

4

 bbbbb

فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی

http://journals.sabz.ac.ir/scds/

5

 cccccc

فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزشی

http://www.icsa.org.ir/quarter/

6

ddddd 

فصلنامه نامه آموزش عالی

journal.sanjesh.org