فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه آموزش عالی
ردیفنام موسسهمتن خبر
1 موسسه فرهنگی هنری آفتاب فرهنگ و هنر به استناد نامه شماره 9703/16/15909 مورخ 1397/10/24 مدیر کل محترم اداره ارشاد اسلامی خراسان رضوی، موسسه فرهنگی، هنری آفتاب فرهنگ هنر به شماره ثبت 3193 به آدرس مشهد، بلوار معلم-نبش معلم 62 و 64، لغو مجوز شده است.
2 آکادمی بین الملی علوم و تکنولوژی ایران به استناد نامه شماره 245495 مورخ 1397/10/02 مدیر کل محترم دفتر سیاست گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی، فعالیت آکادمی بین الملی علوم و تکنولوژی ایران دارای مجوز نمی‌باشد.
3
جشنواره پایان‌نامه‌های برتر جایزه ویژه پروفسور حساب
به استناد نامه شماره 296563 مورخ 1397/11/21 مدیر کل محترم دفتر سیاست گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی،گواهی صادر شده درخصوص جشنواره پایان‌نامه‌های برتر جایزه ویژه پروفسور حساب مورد تایید نمی‌باشد.
4 مرکز آموزش‌های آزاد علوم و فنون شمال با عنایت به نامه شماره 2/22/237801 مورخ 1397/09/25 مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی ، مرکز آموزشهای آزاد علوم و فنون شمال فاقد هرگونه مجوز فعالیت علمی و پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات وفناوری میباشد.
 5  بنیاد علمی علوم و فنون حسب اعلام مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی طی نامه شماره 2/22/157472مورخ 1397/07/08 و بررسی های بعمل آمده، فعالیت واحد موسوم به بنیاد علوم و فنون در حوزه آموزش عالی فاقد مجوز های قانونی می باشد.
6
 مرکز آموزش خانه صنعت و معدن خراسان رضوی حسب اعلام مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی طی نامه شماره 2/22/118817 مورخ 1397/05/29 و بررسی های بعمل آمده، فعالیت واحد موسوم به مرکز آموزش خانه صنعت و معدن خراسان رضوی در حوزه آموزش عالی فاقد مجوز های قانونی می باشد.
7
 مرکز آموزش مدیریت جزیره کیش حسب اعلام مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی طی نامه شماره 2/22/118818 مورخ 1397/05/29 و بررسی‌های به‌عمل آمده، فعالیت واحد و شعب موسوم به مرکز آموزش مدیریت جزیره کیش در حوزه آموزش عالی فاقد مجوزهای قانونی می‌باشد
 8  پردیس بین الملل رهپویان علم و صنعت  حسب اعلام مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی طی نامه شماره 2/22/112153 مورخ 1397/05/21 و بررسی های بعمل آمده، فعالیت واحد موسوم به پردیس بین الملل رهپویان علم و صنعت در حوزه آموزش عالی فاقد مجوز های قانونی می باشد.
 9  موسسه آموزشی فرتاک نمایندگی موسسه مطالعات حقوقی دکتر شهبازی  با عنایت به نامه شماره 2/22/92452مورخ 1397/04/27 مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی ، موسسه آموزشی فرتاک نمایندگی موسسه مطالعات حقوقی دکتر شهبازی فاقد مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی بوده و مورد تایید نمی‌باشد.
10
 پردیس بین المللی توسعه علوم و فنون فارابی  حسب اعلام مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی طی نامه شماره 2/22/265547مورخ 1395/11/24 و بررسی های بعمل آمده، فعالیت واحد موسوم به پردیس بین المللی توسعه علوم و فنون فارابی در حوزه آموزش عالی فاقد مجوز های قانونی می باشد.
 11  سازمان مدیریت صنعتی  به استناد نامه شماره 2/22/153297  مورخ 1395/07/17 برگزاری دوره‌های منجر به مدرک در مقاطع مختلف تحصیلی از کارشناسی تا دکتری مغایر با ظوابط قانونی پذیرش دانشجو می‌باشد
 12 دانشگاه صنایع و معادن به استناد نامه شماره 2/22/2445 مورخ 1395/11/03 مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی و نامه شماره 2/12641 مورخ 1395/01/29 معاون محترم وزارت متبوع مستند به مصوبه مورخ 1394/12/16 شورای گسترش آموزش عالی (تصویر پیوست ) ، هر گونه فعالیتی تحت عنوان دانشگاه صنایع و معادن، فاقد وجاهت قانونی است.
 13 موسسه پانا  
14
موسسه پردیس بین الملل علم جویان فارابی  
15 بنیاد علمی علم جویان سپهر خوارزمی  
 16 مؤسسه آموزش عالی دانش  با استناد نامه شماره 3278 مورخ 98/01/17 تا کنون مجوزی از سوی شورای گسترش آموزش عالی برای تأسیس مؤسسه با عنوان "مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی دانش" صادر نگردیده است و فعالت آموزش عالی و صدور هرگونه مدرک رسمی دانشگاهی توسط این واحد غیرقانونی می‌باشد
17 دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی بنا بر اعلام مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی مدارک صادره توسط دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی ارزش استخدامی و یا ارزش ادامه تحصیل ندارد و مقطع تحصیلی محسوب نمی‌شود
 18  دانشگاه شهید مطهری به استناد نامه شماره 73930 مورخ 97/12/27 مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی، تاکنون مجوز پذیرش دانشجو در هیچ یک از مقاطع تحصیلی در شهر مشهد برای دانشگاه شهید مطهری صادر نشده است.
19
 سازمان بین المللی سیتی وان  به استناد نامه شماره 71468 مورخ 1398/03/28 تاکنون شورای گسترش آموزش عالی مجوزی در خصوص سازمان بین المللی سیتی وان صادر ننموده و فعالیت آن سازمان در حوزه آموزش عالی مورد تأیید نمی‌باشد
20
مؤسسه غیرانتفاعی علوم وتحقیقات ارس- مؤسسه آموزش عالی و بین المللی ارس-دانشگاه بین المللی علوم و تحقیقات ارس  به استناد نامه شماره 98/161 مورخ 1398/04/12 تاکنون مجوزی از سوی شورای گسترش آموزش عالی برای تأسیس مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی با عناوین "دانشگاه بین الملل علوم و تحقیقات ارس" "مؤسسه غیرانتفاعی علوم و تحقیقات ارس" "مؤسسه آموزش عالی و بین المللی ارس" صادر نشده است و فعالیت آموزش عالی و صدور هرگونه مدرک رسمی دانشگاهی توسط آن واحد غیرقانونی می‌باشد.
21
مؤسسه آموزش عالی بین المللی علوم و تحقیقات اروند
به استناد نامه شماره 100409 مورخ 1398/04/29 مؤسسه آموزش عالی بین المللی علوم و تحقیقات اروند فاقد مجوز فعالیت از سوی شورای گسترش آموزش عالی بوده و هرگونه فعالیت در سطح آموزش عالی و صدور مدرک دانشگاهی از سوی آن مؤسسه فاقد وجاهت قانونی است.