کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است