کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است
 
 

آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت،موسسه های آموزش عالی، پژوهش و فناوری

به منظور ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی، آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهش و فناوری از لینک زیر قابل دریافت می باشد.

لینک دریافت آیین نامه

بازدید ها : 131