کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است
 
 

آیین نامه نحوه نظارت بر موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی

6

دریافت آیین نامه نحوه نظارت بر موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی از طریق لینک زیر

لینک دریافت

بازدید ها : 127