کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است
 
 

برگزاری کارگروه تخصصی موسسات آموزش عالی آزاد

جلسه كارگروه تخصصي موسسات آموزش عالی آزاد استان روز یکشنبه مورخ 1395/10/12 از ساعت 10 تا12 با حضور اعضاء در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان تشكيل شد.

بازدید ها : 176