1. اخبار هیات نظارت
  2. اخبار سایر دانشگاه ها
  3. ابلاغیه های وزارتی
  4. رویدادهای علمی
30/11/1396
2018-02-19-10-59-15   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/11/29 به سرپرستي آقای دکتر علی جهان  ازموسسه آموزش عالی آزاد کیمیا گستر راشد بازديد به عمل آورد. نتيجه...
30/11/1396
2018-02-19-10-58-32   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/11/28 به سرپرستي آقای دکتر علی جهان  ازموسسه آموزش عالی آزاد فناوران توس بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد...
25/11/1396
2018-02-14-07-09-56   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/11/24 به سرپرستي آقای دکتر علی جهان  ازموسسه آموزش عالی آزاد  اندیشه سازان بازديد به عمل آورد. نتيجه...
25/11/1396
2018-02-14-06-07-57 یکصد و چهارمین جلسه (دومین جلسه دوره چهارم )هيأت نظارت ،ارزیابی  و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی روز سه شنبه مورخ 1396/11/24 ساعت 17 الی 19  در محل دفتر رئیس تشکیل شد . در...
24/11/1396
2018-02-13-18-52-50   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/11/23 به سرپرستي آقای دکتر علی جهان  ازموسسه آموزش عالی آزاد  دی سیستم بازديد به عمل آورد. نتيجه...
23/11/1396
2018-02-12-06-35-30   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/11/21 به سرپرستي آقای دکتر علی جهان  ازموسسه آموزش عالی آزاد مشکات بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح...
21/11/1396
2018-02-10-09-34-10     گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/11/18 به سرپرستي آقای دکتراحسان صابریان از مرکز علمی کاربردی تصمیم یار توس  بازديد به عمل آورد....
21/11/1396
2018-02-10-08-07-59  پنجاه و پنجمین  جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت  دانشگاه های دولتی و دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی روز چهار شنبه مورخ 1396/11/18 ساعت 8الي 10 در محل دبيرخانه هيأت...
17/11/1396
2018-02-06-11-01-31     گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/11/17 به سرپرستيآقای دکتر بذر افشان از دانشگده الهیات  دانشگاه فردوسی مشهد  بازديد به عمل...
16/11/1396
2018-02-05-07-59-56 پنجاه و چهارمین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت  دانشگاه فنی و حرفه ای روز چهار شنبه مورخ 1396/11/11 ساعت 10 الي 12 در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع در سازمان...
16/11/1396
2018-02-05-07-54-55 گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/11/15 لغایت 96/11/13  به سرپرستي آقاي دكتر بهروز مهرام  از دانشگاه ها ، موسسات آمورش عالی شهرستان...
11/11/1396
2018-01-31-14-07-29 نود سومین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت  مراكز آموزش علمي كاربردي روز سه شنبه مورخ 1396/11/10 ساعت 10 الي 12 در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع در سازمان مركزي...
11/11/1396
2018-01-31-12-21-23 هشتاد و پنجمين جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه­ ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي روز يك شنبه مورخ 1396/11/08 ساعت 10 الي 12 در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي...
11/11/1396
2018-01-31-12-18-12 گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/11/9 به سرپرستي آقاي دكترهادی جباری نوغابی ازمركز آموزش علمی - كاربردی كاربردي هتلداری و جهانگردی پردیسان ایران واحد...
08/11/1396
2018-01-28-07-18-38   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/11/8 به سرپرستي آقاي دكترهادی جباری نوغابی ازمركز آموزش علمی - كاربردی مدیریت صنعتی مشهد بازديد به عمل آورد....
07/11/1396
2018-01-27-07-29-49  چهل و نهمین جلسه كارگروه تخصصي دانشگاه پیام نور در روز چهار شنبه به تاریخ   1396/11/4 ساعت 10 الي 12 در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع در سازمان مركزي دانشگاه فردوسي...
27/10/1396
2018-01-17-12-32-46   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/26 به سرپرستي آقاي دكتر محمد رضا رمضانی آل   ازمركز آموزش علمی - كاربردی شركت صنايع خيام الكتريك...
27/10/1396
2018-01-17-12-30-12    گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/25 به سرپرستي آقای دکترجعفری ثانی   ازعلمی کاربردی کشت و صنعت جوین  بازديد به عمل آورد....
27/10/1396
2018-01-17-12-28-56    گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/25 به سرپرستي آقای دکتر جعفری ثانی  از علمی کاربردی شهرداری جغتای  بازديد به عمل آورد....
27/10/1396
2018-01-17-12-27-26      گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/24 به سرپرستي آقای دکتر جعفری ثانی   از غیر دولتی ثامن نیشابور  بازديد به...
27/10/1396
2018-01-17-12-25-52    گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/24 به سرپرستي آقای دکتر جعفری ثانی  از دانشگاه پیام نور درود  بازديد به عمل آورد....
27/10/1396
2018-01-17-12-24-13    گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/24 به سرپرستي آقای دکتر دجعفری ثانی   ازدانشگاه پیام نور جوین  بازديد به عمل آورد....
27/10/1396
2018-01-17-12-20-53     گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/25 به سرپرستيآقای دکتر حامد کامل نیا از دانشگده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد  بازديد به...
27/10/1396
2018-01-17-12-18-58         گروه منتخب  هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/26 به سرپرستيآقای دکتر جوان جعفری از دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه...
23/10/1396
2018-01-13-06-52-26               گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/23 به سرپرستي آقای دکتر برزو مهرام...
20/10/1396
2018-01-10-14-35-56      گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/20 به سرپرستي آقای دکتر محسن حداد سبزوار  از موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر اتفاعی...
20/10/1396
2018-01-10-14-34-06      گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/16 به سرپرستي آقای دکتر سید هادی ابراهیمی   ازمرکز اموزش علمی - کاربردی شرکت شهرک...
20/10/1396
2018-01-10-14-32-07      گروه منتخب  هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/11 به سرپرستي آقای دکتر محمد لگزیان   از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ...
20/10/1396
2018-01-10-14-28-13      گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/17 به سرپرستي آقای دکتر محسن خداد سبزوار  از دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی...
20/10/1396
2018-01-10-14-25-53       هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در  تاريخ 96/10/18 به سرپرستي آقای مجتبی بذر افشان از مرکز علمی و کاربردی شهرداری مشهد  بازديد به...
16/10/1396
2018-01-06-10-09-22   هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/5 به سرپرستي آقای دکتر حسین جعفری ثانی  از موسسه اموزش عالی غیر دولتی حکیم طوس  بازديد به عمل آورد....
16/10/1396
2018-01-06-10-06-47   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/3 به  سرپرستي اقای دکتر نصیری ازپژوهشکده علوم و صنایع غذایی بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح...
16/10/1396
2 گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در  تاريخ 96/10/2  به سرپرستي خانم دکتر موذن زاده  ازمرکز اموزش علمی و کاربردی فرهنگ و هنر2 بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد...
16/10/1396
2018-01-06-10-01-46موسسه اموزش عالی غیر دولتی فردوس مشهد   هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/2 به سرپرستي آقاي دكتر قهرمانی ازموسسه اموزش عالی غیر دولتی فردوس مشهد بازديد به...
16/10/1396
2018-01-06-09-59-10بازدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی   هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در  تاريخ96/9/29 به سرپرستي آقاي دکترگوهری اباد   ازدانشکده ادبیات و علوم...
16/10/1396
2018-01-06-09-56-35بازدید دانشگاه پیام نور واحد مشهد   هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در  تاريخ 95/8/20 به سرپرستي اقای دکتر جباری از موسسه آموزش عالي غير دولتي خردگرایان مطهر ...
16/10/1396
2018-01-06-09-54-06    مركز آموزش علمی - كاربردی خبرنگاران   هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در  تاريخ 96/8/30 به سرپرستي اقای دکتر جعفری ثانی از مركز آموزش علمی -...
16/10/1396
2018-01-06-08-13-10    آغاز به کار چهارمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی         چهارمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم،...
11/09/1396
2017-12-02-08-19-15انتخاب کارشناس هیات نظارت و ارزیابی استان به عنوان کارمند نمونه در هفته دولت در مراسم گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند روز سه‌شنبه 14/06/1396 طی مراسمی از کارمندان   نمونه دانشگاه فردوسی...
11/09/1396
2017-12-02-08-13-57 تقدیر از هیات نظارت استان خراسان رضوی در خصوص تدوین آیین نامه نظارت و ارزیابی  
11/09/1396
2017-12-02-08-12-00تقدیر از هیات های استانی در خصوص هم اندیشی و تدوین آیین نامه تشکیا شورا و مدیریت نظارت...
11/09/1396
2017-12-02-08-07-47  گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز دوشنبه 96/5/23 به سرپرستي آقای دکتر حسین جعفری ثانی دبیر این هیات از دانشگاه پیام نور واحد باخرز بازديد به عمل آورد. نتيجه...
11/09/1396
2017-12-02-08-05-39برگزاری چهل و هشتمین کارگروه دانشگاه پیام نور چهل و هشتمین جلسه كارگروه تخصصي دانشگاه پیام نور در روز چهار شنبه به تاریخ   1396/05/16 ساعت 10 الي 12 در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي...
11/09/1396
2017-12-02-08-02-11 تسلیت درگذشت پدر آقای دکتر حسین صابری    
11/09/1396
2017-12-02-07-45-40  گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز شنبه تاريخ 96/3/30 به سرپرستي آقای دکتر نیازمند از مرکز آموزش علمی کاربردی گروه کارخانجات پارت لاستیک رضوی، بازديد به عمل...
11/09/1396
2017-12-02-07-35-14  گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز دوشنبه تاريخ 96/3/29 به سرپرستي آقای دکتر شریفی از مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت خدمات علمی صنعتی خراسان، بازديد به عمل آورد. نتيجه...
11/09/1396
2017-12-02-07-32-31  گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز شنبه تاريخ 96/3/27 به سرپرستي آقای دکتر حسن زاده از مرکز آموزش علمی کاربردی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، بازديد...
11/09/1396
2017-12-02-07-30-09  گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در روز چهارشنبه­ به تاريخ 96/3/17 به سرپرستي آقای دكتر حائریان از آموزشکده فنی و حرفه ای پسران ثامن الحجج مشهد بازديد به عمل...
11/09/1396
2017-12-02-07-28-15  گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز سه شنبه­ به تاريخ 96/3/9 به سرپرستي خانم دكتر پریرخ از آموزشکده فنی و حرفه ای دخترانه الزهرا مشهد، بازديد به عمل آورد....
11/09/1396
2017-12-02-07-25-58برگزاری یکصد و دومین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت­ علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی یکصد و دومین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت­ علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی در ساعت 16...
11/09/1396
2017-12-02-07-22-24  گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز چهارشنبه 96/2/27 به سرپرستي آقایان دکتر سعید رضا خداشناس و دکتر علی اصغر مولوی موسسات آموزش عالی قوچان، بازديد به عمل آورد....
11/09/1396
2017-12-02-07-00-32برگزاری سومین جلسه هم اندیشی دبیران منتخب هیات های استانی سومین جلسه هم اندیشی دبیران منتخب هیات های استانی و مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 24 و 25 اردیبهشت ماه...
11/09/1396
2017-12-02-06-55-51 هشتاد و سومين جلسه كارگروه تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي   هشتاد و سومين جلسه كارگروه تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي روز چهارشنبه مورخ 96/02/20ساعت...
11/09/1396
2017-12-02-06-46-30  گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز شنبه­ به تاريخ 96/2/11 به سرپرستي آقای دكتر حائریان از آموزشکده فنی و حرفه ای پسران و فنی و حرفه ای دختران و آموزشکده کشاورزی،...
11/09/1396
2017-12-02-06-30-49  گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز شنبه 96/2/9 به سرپرستي آقای دکتر حسین جعفری ثانی دبیر این هیات از دانشگاه های پیام نور کلات و درگز بازديد به عمل آورد....
11/09/1396
2017-12-02-06-26-29 ​ گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز يكشنبه به تاريخ 96/02/03 به سرپرستي آقاي دكتر بهروز مهرام از موسسه آموزش عالي غيردولتي عطار بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس...
11/09/1396
2017-12-02-06-23-47هشتاد و دومين جلسه كارگروه تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي     هشتاد و دومين جلسه كارگروه تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي روز چهارشنبه...
07/09/1396
1-29-1389 شاخص های رتبه بندی هیأت های نظارت و ارزیابی استان   تشکیل منظم جلسات هیأت های نظارت و ارزیابی استان حداقل ماهی یکبار و ارائه صوزتجلسات به دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی آموزش...
07/09/1396
1390-1391 بازدیدهای انجام شده       از مهر سال 1390 لغایت 15 شهریور 1391 بازدیدهای متعددی از موسسات و مراکز آموزش عالی استان خراسان رضوی انجام شده است که تعداد این بازدیدها به...
23/08/1396
2017-11-14-05-53-29 انتصاب اعضای هیات استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت خراسان رضوی      
21/08/1396
2017-11-12-08-40-57 گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز سه شنبه 96/8/9 به سرپرستي آقای دکتر حائریان از دانشگاها و مراکز آموزش عالی شهرستان تربت حیدریه مرکز آموزش عالی فرهنگیان و...
21/08/1396
2017-11-12-08-27-19 ابقاء آقای دکتر حسین جعفری ثانی به عنوان دبیر و عضو حقوقی هیات استانی
21/08/1396
2017-11-12-07-33-17   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز دوشنبه تاريخ 96/8/15 به سرپرستي آقای دکتر خواجوی از مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی مشهد، بازديد به عمل...
21/08/1396
2017-11-12-07-15-25     گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز سه شنبه 96/8/9 به سرپرستي آقای دکتر جعفری ثانی دبیر این هیات از دانشگاها و مراکز آموزش عالی شهرستان...
01/01/794
2018-01-10-14-30-33     گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/19 به سرپرستي آقای دکتر سعید خداشناس   از مرکز علمی کاربردی موسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا...
23/08/1396
2017-11-14-11-12-25   تایید اصالت احکام کارگزینی موسسات آموزش عالی استان توسط هیات نظارت...
23/08/1396
2017-11-14-10-59-06   لغو مجوز دانشگاه صنايع و معادن و فعاليت غير مجاز نمايندگي هاي وابسته به...
23/08/1396
2017-11-14-10-32-37  اسامی موسسات آموزش عالی آزاد فاقد مجوز از سوی وزارت علوم اعلام شد      اداره کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت...
23/08/1396
2017-11-14-10-12-51   اطلاع رسانی در خصوص دوره هاي غير مجاز القاء كننده مدارك و مقاطع عالي...
23/08/1396
2017-11-14-09-55-15   عدم تأئید مدارک در سطح و هم سطح سازمان مدیریت صنعتی توسط وزارت علوم، تحقیقات و...
23/08/1396
2017-11-14-09-28-33 اطلاعیه در خصوص شیوه فعالیت های خارج از عرف و قوانین برخی از موسسات آموزش عالی...
23/08/1396
a   اطلاعیه لغو مجوز فعالیت اعزام دانشجو به خارج مؤسسه دانش گستر راستین پارس از تاریخ...
23/08/1396
2017-11-14-07-55-07  ارسال عکس برای درج در سایت هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان  کلیه زیر نظام های آموزش عالی استان خراسان رضوی می توانند عكس هاي...
01/01/786
2017-11-14-08-32-33 اطلاعیه ممنوعیت دانشگاه صنایع و معادن برای ایجاد شعبه در سایر نقاط...
01/01/786
2017-11-14-09-17-03 اطلاعیه مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی در خصوص دفتر نمایندگی دانشگاه گلدن استیت در...
01/01/786
2017-11-14-10-39-20  عدم اعتبار مدارک دانشگاهی سازمان مدیریت صنعتی...
01/01/782
2017-11-14-10-04-57   غير قانوني بودن فعاليت سازمان مديريت صنعتي در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري و ايجاد نمايندگي ها طبق اعلام دفتر گسترش آموزش...
01/01/781
d-b-a-m-b-a ممنوعيت برگزاري هرگونه دوره آموزشي با عناوين D.B.AوM.B.A و غير قانوني بودن فعاليت سازمان مديريت صنعتي در برگزاري دوره‌هاي منتهي به مقطع...
28/11/1396
2018-02-17-08-46-15 ردیف موضوع    عکس      1  دوازدهمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی 2 اطلاعیه...
03/11/1396
2018-01-23-07-51-02   برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید qaus.alzahra.ac.ir  
03/11/1396
2018-01-23-07-46-39   برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراحعه فرمایید   http://www.pmhei.ir/