کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است
 
 

آیین نامه نحوه فعالیت هیات نظارت استانی و آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، موسسه های آموزش عالی، پژوهش و فناوری چاپ

 

5

آیین نامه نحوه نظارت هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد.

لینک دریافت و مشاهده آیین نامه

 آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهش و فناوری از لینک زیر قابل دریافت می باشد.

لینک دریافت و مشاهده   آیین نامه

بازدید ها : 75