کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است
 
 

بازدید از بازدید از موسسه آموزش عالی غیر دولتی خردگرایان مطهر

هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز شنبه تاريخ 95/7/15 به سرپرستي آقاي دكتر مهرام از موسسه آموزش عالي غير دولتي خردگرایان مطهر، بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ خواهد شد.

بازدید ها : 42