کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است
 
 

آرشیو فرم ها و کاربرگ های بازدید

quadratoکاربرگ "الف"   دانشگاه آزاد اسلامی (طراحی شده به صورت پرتال تحت وب توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadratoکاربرگ "ب" بازدید از دانشگاه های آزاد اسلامی   (بازنگری شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadrato کاربرگ "ج" بازدید از دانشگاه های آزاد اسلامی   (بازنگری شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadratoکاربرگ "الف"   دانشگاه پیام نور (طراحی شده به صورت پرتال تحت وب توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadratoکاربرگ "ب" بازدید از مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور(بازنگری شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadrato کاربرگ "ج" بازدید از مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور (بازنگری شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadratoکاربرگ "الف"   مراکز آموزش علمی - کاربردی (طراحی شده به صورت پرتال تحت وب توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadratoکاربرگ "ب" بازدید از مؤسسات و مراکز آموزش علمی - کاربردی (بازنگری شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadrato کاربرگ "ج" بازدید از مؤسسات و مراکز آموزش علمی - کاربردی (بازنگری شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadrato فرم "بازخورد گزارش های قبلی" مراکز آموزش علمی - کاربردی (طراحی شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی استان خراسان رضوی)

quadratoکاربرگ "الف"   مؤسسات آموزش عالی آزاد   (بازنگری شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadratoکاربرگ "ب" بازدید از  مؤسسات آموزش عالی آزاد (بازنگری شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadrato کاربرگ "ج" بازدید از  مؤسسات آموزش عالی آزاد (بازنگری شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadrato فرم تأیید متن آگهی (طراحی شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadrato فرم گزارش بررسی نحوه فعالیت مؤسسات آموزش عالی آزاد به صورت نامحسوس (طراحی شده توسط هیأت نظارت استانی)

quadratoکاربرگ "الف"   دانشگاه های دولتی (طراحی شده به صورت پرتال تحت وب توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadratoکاربرگ "ب" بازدید از دانشگاه های دولتی (بازنگری شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadrato کاربرگ "ج" بازدید از دانشگاه های دولتی (بازنگری شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadrato فرم "بازدید از ادارات تغذیه دانشگاه ها" ویژه دانشگاه های دولتی (طراحی شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadratoکاربرگ "بازدید از خوابگاه ها" ویژه دانشگاه های دولتی (طراحی شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadratoکاربرگ "ب" بازدید از پژوهشکده های دولتی (طراحی شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی استان خراسان رضوی)

quadratoکاربرگ "ج" بازدید از پژوهشکده های دولتی (طراحی شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی استان خراسان رضوی)

quadrato فرم "بازدید از مراکز مشاوره دانشجویی" ویژه دانشگاه های دولتی (طراحی شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadratoکاربرگ "الف"   مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی (طراحی شده به صورت پرتال تحت وب توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadratoکاربرگ "ب" بازدید از  مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی (بازنگری شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadrato کاربرگ "ج" بازدید از مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی (بازنگری شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadrato کاربرگ وضعیت آزمایشگاه ها و کارگاه ها

quadratoکاربرگ "الف"   دانشگاه فنی و حرفه ای (طراحی شده به صورت پرتال تحت وب توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadratoکاربرگ "ب" بازدید از دانشگاه فنی و حرفه ای (بازنگری شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadrato کاربرگ "ج" بازدید از دانشگاه فنی و حرفه ای (بازنگری شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

quadrato کاربرگ نظارت و ارزیابی فرهنگی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

بازدید ها : 4525
آخرین بروز رسانی مطلب در چهارشنبه ، 6 مرداد 1395 ، 13:21