گزارش عملکرد سالانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی خراسان رضوی

 

 

 گزارش عملکرد سال تحصیلی (1392-1391)
 گزارش عملکرد سال تحصیلی (1391-1390)
 گزارش عملکرد سال 1390