اعضای کارگروه تخصصی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی
 

نام و نام خانوادگی

سمت

صفحه خانگی

دکتر حسین جعفری ثانی دبیر هیأت و رئیس کارگروه http://hsuny.profcms.um.ac.ir/
دکتر محمدرضا هاشمی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد

 http://hashemi.profcms.um.ac.ir/


دکتر احمد رضا بهرامی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

http://ar-bahrami.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR  

دكتر مجيد سرمد  

  دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

 http://www.um.ac.ir/~sarmad

دکتر محسن نوکاریزی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر محسن حداد سبزوار
رئیس آموزشکده شهید منتظری و نماینده دانشگاه فنی و حرفه ای