اعضای کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه ای
 
 نام ونام خانوادگی  سمت  عکس
دکتر حسین جعفری ثانی    دبیر هیآت نظارت وارزیابی استانی (رئیس کارگروه )                                                      showProfPic
 دکتر سعید احمدی  یک نفر از اعضای هیآت نظارت و ارزیابی به انتخاب هیآت استانی
مهندس محسن لطفی  نماینده زیر نظام مربوط  lotfi
مهندس مصطفی هدایتی باویل یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه زیر نظام مربوط  kkkk
دکتر مرتضی کرمی

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

 krami