اعضای کارگروه تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی
 

نام و نام خانوادگی

سمت

صفحه خانگی

  دکتر حسین جعفری ثانی

دبیر هیات و رئیس کارگروه

http://hsuny.profcms.um.ac.ir/

دکتر احمد رضا بهرامی

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

http://ar-bahrami.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR

 دکتر عباس شیخ الاسلامی

  رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

-

دکتر مهری پریرخ  

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

-

دکتر محمد حسن کریم پور

استاد دانشگاه فردوسی مشهد


http://www.um.ac.ir/~karimpur/

  دکتر حسن علی زمانی  

استاد دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس دبیرخانه دانشگاه آزاد اسلامی استان

 

دکتر سید حسین نوعی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد و نماینده مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی

http://www.um.ac.ir/~noie