اعضای کارگروه
نظارت، ارزیابی
و تضمین کیفیت
دانشگاه ها و
مؤسسات آموزش
عالی غیر دولتی
-غیرانتفاعی
و مؤسسات عالی
آزاد
 
         
نام و نام خانوادگی سمت عکس
دکتر حسین جعفری ثانی دبیر هیآت نظارت و ارزیابی استانی (رئیس کارگروه ) showProfPic
دکتر کامران داوری یک نفر از اعضای هیآت نظارت و ارزیابی به انتخاب هیآت استانی

kamran  davari 

دکتر محمد حسین طیرانی نجاران نماینده زیر نظام مربوط
لیلا رضایی مقدم یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه زیر نظام مربوط l.rezaie
دکتر بهروز مهرام یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

mahram