اعضای کارگروه

نظارت، ارزیابی

و تضمین کیفیت

واحدها ومراکز

دانشگاه پیام نور     

 نام و نام خانوادگی  سمت  عکس
 دکتر حسین جعفری ثانی  دبیر هیآت نظارت و ارزیابی استانی (رئیس کارگروه )  showProfPic
 دکتر هادی خدابخشیان  یک نفر از اعضای هیآت نظارت و ارزیابی به انتخاب هیآت استانی

 khodabakhshiyan

 دکتر عقیله حیدری  نماینده زیر نظام مربوط

 

 

سید محمد جعفر جعفریان راد یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه زیر نظام مربوط  photo ۲۰۱۸-۰۲-۰۶ ۱۲-۰۱-۰۸
دکتر مصطفی قلی زاده

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

mostafa gholizade