اعضای کارگروه تخصصی دانشگاه جامع علمی - کاربردی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

صفحه خانگی

دکتر حسین جعفری ثانی

دبیر هیأت و رئیس کارگروه

http://hsuny.profcms.um.ac.ir/

  دکتر محمد جواد سلجوقی

سرپرست دانشگاه جامع علمی-کاربردی خراسان رضوی

 

  دکتر احمد رضا بهرامی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

http://ar-bahrami.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR

دکتر جواد سرگلزایی  

  استاد دانشگاه فردوسی مشهد

http://www.um.ac.ir/~j-sargol/

دکتر پرویز رضوانی مقدم  

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

http://www.um.ac.ir/~rezvani/

دکتر محمدعلی رضایی کرمانی

  دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

http://www.um.ac.ir/~rezai/
دکتر علی اکبر اکبری

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد  

http://www.um.ac.ir/~akbari/
سید هادی هاشمی فر

نماینده مراکز دانشگاه جامع علمی-کاربردی خراسان رضوی

 

 

             
              آیین نامه ها و بخشنامه های کارگروه تخصصی دانشگاه جامع علمی - کاربردی

 
 استانداردهای آموزشی مراکز آموزش علمی - کاربردی