اعضای کارگروه تخصصی مؤسسات پژوهشی و فناوری
 

نام و نام خانوادگی

سمت

صفحه خانگی

دکتر حسین جعفری ثانی دبیر هیأت و رئیس کارگروه
http://hsuny.profcms.um.ac.ir/
دکتر احمد رضا بهرامی   معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

http://ar-bahrami.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR

دکتر رحمت الله فتاحی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

/http://www.um.ac.ir/~fattahi

دکتر محمدرضا نصیری

استاد دانشگاه فردوسی مشهد


http://www.um.ac.ir/~nassiryr/

دکتر محمد حسن کریم پور
استاد دانشگاه فردوسی مشهد

http://www.um.ac.ir/~karimpur/