بازدید از  مركز آموزش علمی - كاربردی صنعت هوانوردی مشهد

Assessment

هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز دوشنبه تاريخ 96/8/15 به سرپرستي آقای دکتر خواجوی از مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی مشهد، بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ خواهد شد.