بازدید از دانشگاها و مراکز آموزش عالی تربت حیدریه

Assessment

هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز سه شنبه 96/8/9 به سرپرستي آقای دکتر حائریان از دانشگاها و مراکز آموزش عالی شهرستان تربت حیدریه مرکز آموزش عالی فرهنگیان و آموزشکده فنی و حرفه ای پسران، بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه های تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ خواهد شد