آیین نامه نحوه نطارت بر فعالیت موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی

مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه 158 مورخ 1367/05/04