آیین نامه نحوه نظارت هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد.

   

    SD Download Manager logo لینک دریافت و مشاهده آیین نامه