آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت،موسسه های آموزش عالی، پژوهش و فناوری

 

به منظور ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی، آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی،

پژوهش و فناوری از لینک زیر قابل دریافت می باشد.

 

SD Download Manager logo لینک دریافت آیین نامه