fani

 کاربرگ بازدید دانشگاه فنی و حرفه ای

 

 

SD Download Manager logoکاربرگ "الف"  دانشگاه فنی و حرفه ای (طراحی شده به صورت پرتال تحت وب توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

SD Download Manager logoکاربرگ "ب" بازدید از دانشگاه فنی و حرفه ای (بازنگری شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

SD Download Manager logoکاربرگ "ج" بازدید از دانشگاه فنی و حرفه ای (بازنگری شده توسط هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی)

SD Download Manager logoکاربرگ نظارت و ارزیابی فرهنگی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی