16/07/1397
بنیاد-علمی-علوم    حسب اعلام مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی طی نامه شماره 2/22/157472مورخ 97/07/08 و بررسی های بعمل آمده، فعالیت واحد موسوم به بنیاد علوم و فنون در حوزه آموزش عالی فاقد مجوز های قانونی می باشد.    
16/07/1397
لیست-غیرمجازفعالیت‌های غیر مجاز در حوزه آموزش عالی  ردیف    نام موسسه متن خبر 1 موسسه فرهنگی هنری آفتاب  موسسه فرهنگی هنری آفتاب در شهر مقدس مشهد به مدیریت آقای امیر رضا ثابت بع آدرس سابق بلوار معلم بین معلم 62 و 64 لغو مجوز شده است. 2  بنیاد علمی علوم و فنون  حسب اعلام مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی طی نامه شماره 2/22/157472مورخ 97/07/08 و بررسی های بعمل آمده، فعالیت واحد موسوم به بنیاد علوم و فنون در حوزه آموزش عالی فاقد مجوز های...
10/07/1397
صنایع-معادن    باعنایت به نامه شماره ۲/۲۲/۲۴۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی و نامه شماره ۲/۱۲۶۴۱ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۹ معاون محترم آموزشی وزارت متبوع مستند به مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ شورای گسترش آموزش عالی (تصویر پیوست ) ، هر گونه فعالیتی تحت عنوان دانشگاه صنایع و معادن، فاقد وجاهت قانونی است. در ضمن به استناد نامه شماره ۲/۲۲/۱۸۵۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۹، دفتر گسترش آموزش عالی تا کنون هیچگونه مجوزی برای ایجاد شعبه تحت عنوان دانشگاه صنایع و معادن ویا نمایندگی اعطا ننموده...
10/07/1397
علوم-و-فنون    حسب اعلام مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی طی نامه شماره ۲/۲۲/۲۶۵۵۴۷مورخ ۹۵/۱۱/۲۴ و بررسی های بعمل آمده، فعالیت واحد موسوم به پردیس بین المللی توسعه علوم و فنون فارابی در حوزه آموزش عالی فاقد مجوز های قانونی می باشد  
10/07/1397
علوم-و-فنون-فارابی   حسب اعلام مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی طی نامه شماره ۲/۲۲/۲۶۵۵۴۷مورخ ۹۵/۱۱/۲۴ و بررسی‌های به‌عمل آمده، فعالیت واحد موسوم به پردیس بین المللی توسعه علوم و فنون فارابی در حوزه آموزش عالی فاقد مجوز های قانونی می باشد  
10/07/1397
رهپویان-علم-و-صنعت   حسب اعلام مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی طی نامه شماره ۲/۲۲/۱۱۲۱۵۳ مورخ ۹۷/۰۵/۲۱ و بررسی های بعمل آمده، فعالیت واحد موسوم به پردیس بین الملل رهپویان علم و صنعت در حوزه آموزش عالی فاقد مجوز های قانونی می باشد    
09/07/1397
صنعت-معدن   حسب اعلام مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی طی نامه شماره ۲/۲۲/۱۱۸۸۱۷ مورخ ۹۷/۰۵/۲۹ و بررسی های بعمل آمده، فعالیت واحد موسوم به مرکز آموزش خانه صنعت و معدن خراسان رضوی در حوزه آموزش عالی فاقد مجوز های قانونی می باشد        
09/07/1397
مدیریت-جزیره-کیش حسب اعلام مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی طی نامه شماره ۲/۲۲/۱۱۸۸۱۸ مورخ ۹۷/۰۵/۲۹ و بررسی‌های به‌عمل آمده، فعالیت واحد و شعب موسوم به مرکز آموزش مدیریت جزیره کیش در حوزه آموزش عالی فاقد مجوزهای قانونی می‌باشد

امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

making