آئین نامه های دانشگاه ازاد :

 

  ظوابط ایجاد رشته محل برای دانشگا های آزاد و غیر انتفاعی