پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

 

هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/3 با سرپرستي اقای دکتر نصیری ازپژوهشکده علوم و صنایع غذایی بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ خواهد شد.