اعضا هیآت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

نوع عضویت

سمت

عکس

1

 

دکتر محمد کافی

 

حقوقی

رئیس هیآت استانی

test 

2

 

دکتر محمد رضا هاشمی

 

حقوقی

نایب رئیس هیآت استانی

test1 

3

 

دکتر حسین جعفری ثانی

 

حقوقی

دبیر هیآت استانی

showProfPic 

4

 

دکتر کامران داوری

 

حقوقی

معاون فرهنگی و اجتماعی

test2 

5

 

دکتر احمد رضا بهرامی

 

حقوقی

معاون پژوهش و فناوری

 test3

6

 

خانم دکتر تکتم محتشمی

 

حقیقی

عضو هیآت علمی دانشگاه تربت حیدریه

mohtashami 

7

 

دکتر محمد رضا رمضانی آل

 

حقیقی

عضو هیآت علمی دانشگاه صنعتی قوچان

photo 2018-02-05 22-09-59 

8

 

دکتر امیر حسین کیذوری

 

حقیقی

عضو هیآت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

 

9

 

دکتر احسان صابریان

 

حقیقی

عضو هیآت علمی دانشگاه نیشابور

 photo 2018-02-05 22-09-54

10

 

دکتر محمد جواد سلجوقی

 

حقیقی

نماینده دانشگاه جامع علمی-کاربردی

 1a

11

 

دکتر هادی خدابخشیان

 

حقیقی

نماینده دانشگاه پیام نور

khodabakhshiyan 

12

 

دکتر سعید احمدی

 

حقیقی

نماینده دانشگاه فنی و حرفه ای

photo 2018-02-05 22-10-03 

13

 

خانم دکتر صدیقه کاظمی

 

حقیقی

نماینده دانشگاه فرهنگیان

photo 2018-02-09 21-11-50