اعضای  کارگروه

نظارت، ارزیابی

و تضمین کیفیت

دانشگاه های دولتی

و دانشگاه های وابسته

به دستگاه های

اجرایی (دانشگاه فرهنگیان)


      

 نام و نام خانوادگی  سمت   عکس
دکتر حسین جعفری ثانی دبیر هیآت نظارت وارزیابی استانی (رئیس کارگروه )      showProfPic
 دکتر صدیقه کاظمی  یک نفر از اعضای هیآت نظارت و ارزیابی به انتخاب هیآت استانی photo 2018-02-09 21-11-50
 دکتر ایمان الله بیگدلی  نمایده زیرنظام مربوط

iman bigdeli 

مهندس مصطفی هدایتی باویل یک نفر از افزاد متخصص و با تجربه در حوزه زیر نظام مربوط kkkk
دکتز مهرداد مهری یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

mehrdad mehri