انتصاب آقای دکتر حمید رضا طاهری تربتی به عنوان عضو حقوقی در چهارمین دوره هیاْت نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت  علوم  تحقیقات و فناوری خراسان رضوی:

طی حکمی از سوی آقای دکتر سعدان زکایی رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی آقای دکتر حمید رضا طاهری تربتی  معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی به عنوان عضو حقوقی هیاْت نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت علوم  تحقیقات و فناوری استان منصوب شد .

متن حکم به شرح زیر است:

a2

 

 

 

 

 

22222

 

 

ما 82 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم