2297031

شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی آغاز به کار کرد:

ترکیب این شورا حسب آیین‌نامه به شرح ذیل است:

1) رییس دانشگاه استان(رییس شورا)

2)مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه استان(دبیر شورا)

3) دو نفر از روسای مراکز و واحد‌ها به انتخاب روسای مراکز و واحدها

4)دو نفر عضو علمی آشنا به امر نظارت و ارزیابی به انتخاب اعضای هیأت علمی دانشگاه استان

5)چهار نفر از کارکنان آشنا به امر نظارت و ارزیابی به انتخاب کارکنان شاغل دانشگاه استان

6)رییس اداره حراست دانشگاه استان

7)نماینده نهاد رهبری دانشگاه استان

8)نماینده دانشگاه استان در هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان