آیین نامه ها

azad

دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

 

gher dolati gher entefhaee

دانشگاه‌ها و موسسات آموزش

عالی غیردولتی-غیرانتفاعی

 

 

 

almikarbordi

دانشگاه جامع علمی-کاربردی 

 

 

 

 

 

faniiiii

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

 

 

ghoraanii

دانشگاه علوم قرآنی

 

 

 

 

farhangiyan

دانشگاه فرهنگیان

 

 

 

 

dolati2

دانشگاه‌های دولتی

 

 

 

 

 

pazhooheshiii

 واحدهای پژوهشی و فناوری

 

 

amozwsh alii azad 32

موسسات آموزش عالی آزاد

 

 

 

 

payamnoor

دانشگاه پیام نور

 

 

 

 

koli

کلیه زیرنظام‌ها

 

 

 

 

 

heiat

آیین نامه‌های نظارت و ارزیابی

 

 

 vezarat

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

 

 

 amozeshmajazii

آیین نامه های آموزش مجازی 

 

 

 

 

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3