فعالیت‌ موسسه‌های آموزش عالی آزاد تحت عنوان تاسیس شعبه، ایجاد نمایندگی، برگزاری دوره‌های مشترک با دانشگاه‌ها  ....

 

فعالیت‌ موسسه‌های آموزش عالی آزاد تحت عنوان تاسیس شعبه، ایجاد نمایندگی، برگزاری دوره‌های مشترک با دانشگاه‌ها و موسسه‌های خارج از کشور و برگزاری دوره آموزشی که منجر به مدرک رسمی برای مقاطع تحصیلی دانشگاهی شود، مبنای مقررات غیرقانونی است و باید در اسرع وقت هرگونه فعالیت به اشکال فوق متوفق شود.

4.png