اصلاحیه بخشنامه شماره 2/23/378957 مورخ 1401/12/16- شرایط سنی اعضای هیأت علمی بازنشسته به کارگیری شده در مؤسسات غیردولتی

eslahie sen1402

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3