لزوم دریافت تأییدیه صلاحیت رییس/سرپرست مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی از مرکز هیأت امناء و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

photo 2023-08-27 08-58-22

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3