جايگاه دانشگاه فردوسي مشهد در بين دانشگاه هاي جهان اسلام و كشور در رتبه بندي هاي جدید پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC)

 

پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC)نتايج دومين و سومين دوره رتبهبندي دانشگاههاي جهان اسلام را به صورت همزمان اعلام نموده است كه دانشگاه فردوسي مشهد موفق به كسب رتبه 31 در رتبهبندي سال 2015-2014 و رتبه 30 در رتبهبندي سال 2016-2015 گرديده است و در مجموع نسبت به اولين دوره ارزيابي‏، 5 پله صعود داشته است.

و كسب رتبه 4 در بين 81 دانشگاه‌ جامع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شده است كه نسبت به سال قبل صعودي نداشته است.