برگزاری چهل و هشتمین کارگروه دانشگاه پیام نور

چهل و هشتمین جلسه كارگروه تخصصي دانشگاه پیام نور در روز چهار شنبه به تاریخ   1396/05/16 ساعت 10 الي 12 در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع در سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد تشكيل شد. در این جلسه واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور مرکز گناباد، بجستان، فریمان، رشتخوار، خواف، نیشابور، کلات و درگز مورد بررسی قرار گرفت.

meeting-peoples-1