گروه منتخب هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی روز دوشنبه 96/5/23 به سرپرستي آقای دکتر حسین جعفری ثانی دبیر این هیأت از دانشگاه پیام نور واحد باخرز بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه های تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ خواهد شد.

48705-man-standing-reading-medical-history-in-his-hand