تقدیر از هیات های استانی در خصوص هم اندیشی و تدوین آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت

 

 

 

 

 

2

 

 

3