بازدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی

 

هيأت نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوي در  تاريخ96/9/29 به سرپرستي آقاي دکترگوهری اباد   ازدانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی 

بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ خواهد شد.